Office 365 - คู่มือการใช้งาน - การ ADD ADMIN

การ ADD ADMIN1. ในหน้า Admin center ไปที่ "Users"  >>  "Active users"2. ติ๊ก ด้านหน้าของชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการตั้งให้เป็น Admin

3. จากนั้นคลิก "Manage roles"
4. เมื่อเข้ามาในหน้า Manage roles จะเห็นว่าสถานะผู้ใช้งานยังคงเป็นผู้ใช้งานธรรมดา ให้นำเครื่องหมายถูกออก 5. จากนั้นให้ทำการ ติ๊ก เลือกในส่วนของ "Global administrator"

6. กด "Save changes"
  • Related Articles

  • การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ (ADD USER)

   1. เลือก " + เพิ่มผู้ใช้ " 2.  กรอกข้อมูลผู้ใช้ใหม่ ประกอบด้วย      - ชื่อ นามสกุล ผู้ใช้      - ชื่อผู้ใช้ ที่จะปรากฏบนข้อมูลและจะเป็นชื่อที่ปรากฏในเวลาที่มีการส่งและรับอีเมล      - ชื่ออีเมล สำหรับใช้ในการเข้าใช้งาน Office 365 3. ข้อมูลอื่น ๆ ...
  • การติดตั้งโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 365 บน MAC

   1. ล็อคอินเข้าระบบ กรอก “Email หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน”     จากนั้นคลิกที่ “Next” 2. จากนั้นใส่รหัสผ่านตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 และคลิกที่ “Sign in” 3. เมื่อปรากฏหน้าจอตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ “ติดตั้ง” ตามกรอบสี่เหลี่ยม     ...
  • การ RESTORE USER

   1. ในหน้า Admin center เลือก "Users"  >>  "Deleted users"  ในหน้านี้ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่เคยถูกลบไปแล้วในระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน 2. ติ๊กเลือกด้านหน้าของผู้ใช้งานที่ต้องการทำการ Restore กลับคืนมา  3. จากนั้น คลิก "Restore" 4. ในส่วนนี้ ...
  • การ ADD สมาชิกของ GROUP

   ไปที่ ADMIN GOOGLE  1. เลือกเมนู “APPs” 2. เลือกเมนู “Google Workspace” 3. เลือก “Gmail” 4. เลือก “Default routing” 5. เลือก “เพิ่มการตั้งค่า” 6. จะปรากฏดังรูปด้านบน ในช่องผู้รับให้เพิ่ม ชื่ออีเมล์ของ Group ที่ต้องการส่งเมล์     ...
  • เริ่มต้นการใช้งาน OFFICE 365

   Sign in เข้าสู่ระบบ https://outlook.live.com/owa/ กรอก “Email” >> แล้วคลิก “Next” จากนั้น กรอก “Password” >> แล้วคลิก “Sign in” เพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้ามาในส่วนของ Outlook จะปรากฏตามรูป ซึ่งจะประกอบด้วย     1. ทางลัด เพื่อไปยังแอป ...